Blogin arkisto

Johda viisaasti: 10 vinkkiä toimivampaan esihenkilöviestintään

Share |

Maanantai 6.6.2022 - Eila Mäntyjärvi


Johtamisella ja esihenkilötyöllä on valtava rooli työssä viihtymisessä, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisessa ja tuloksen tekemisessä. Johtaminen ja esimiestyö ovat mitä suurimmassa määrin viestintää, joten ei ole ihme, että suurimmassa osassa organisaatioita sisäinen viestintä on yksi suurimpia kehittämisen kohteita.

Tässä blogissa saat kymmenen vinkkiä, joilla voit kehittää esimiesviestintääsi, kommentoithan, jos olet eri mieltä!EILA_LOKKA.jpg

1. Esihenkilö kertoo organisaation ja työn tavoitteista ja vastuista.

Yksi tärkeimmistä esimiesviestinnän tehtävistä on varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet tietävät organisaationsa ja työnsä strategian, arvot, tarkoituksen ja tavoitteet. Tämä ei onnistu vain yksisuuntaisella tiedottamisella, vaan keskustelemalla siitä, kuinka työntekijät itse nämä näkevät ja käsittävät. Monesti heillä on oman työnsä asiantuntijoina hyviä ajatuksia siitä, miten työtä voidaan tehostaa ja laatua parantaa yksinkertaisin keinoin. Työstään innostunut esimies on myös kiinnostunut toimialastaan ja seuraa aktiivisesti toimialansa kuulumisia. Hän kertoo ja keskustelee palavereissa toimialansa näkymistä ja mahdollisista uhkista sekä siitä, mitä se merkitsee organisaation ja sen työntekijöiden kannalta.

2. Esihenkilö innostaa, motivoi ja antaa palautetta.

Innostava esihenkilö on ennen kaikkea itse innostunut työstään. Hän tietää, miten motivoida omia joukkojaan eli mitkä ovat kunkin työntekijän motivaatiotekijät, sekä sisäiset että ulkoiset.

Motivoiva esihenkilö asettaa tiimilleen konkreettisia ja realistisia tavoitteita ja välitavoitteita, mieluummin paljon pieniä kuin yhden suuren, ja varmistaa, että kaikki ymmärtävät tavoitteet samalla tavalla. Hän myös seuraa tuloksia ja antaa nopeasti kannustavaa ja toimintaan ja asioihin kohdistuvaa palautetta ja korjausehdotuksia.

Hyvä esihenkilö elää kuten opettaa: hän osaa ottaa itsekin palautetta vastaan ilman puolusteluja tai voimakkaita tunnereaktioita. Hän on avoin uusille ajatuksille ja ymmärtää, että joskus on tärkeää pitää yhdessä hauskaa: yhteishenkeä on mukavaa nostattaa epävirallisissa tilaisuuksissa.

Motivoiva esimies asettaa tiimilleen konkreettisia ja realistisia tavoitteita ja välitavoitteita

3. Hyvä esihenkilöviestintä on kaksisuuntaista ja mahdollistaa kasvokkain viestinnän.

Se edellyttää, että esimies on läsnä työntekijöidensä arjessa ja antaa heille aikaansa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi avoimien ovien tuntia joka viikko. Tiimistään kiinnostunut esimies myös kiertää työpaikallaan ja osallistuu spontaaneihin keskusteluihin käytävillä ja työpisteillä - ne ovat arvokkaita tietolähteitä puolin ja toisin.

4. Hyvä esihenkilöviestintä on suunnitelmallista.

Viestinnän vuosikalenteri auttaa esimiestä suunnittelemaan viestintäänsä: mitä vuoden mittaan tapahtuu ja mitä missäkin vaiheessa vuotta ja kuukautta viestitään ja missä kanavissa. Esimies myös tietää, mitä kanavia pitkin henkilöstön tavoittaa parhaiten.

 

5. Monipuolinen viestintäkanavien käyttö ja toisto lisäävät viestinnän tehoa.

Pelkkä viestin lähettäminen ei riitä, usein on paikallaan palavereissa ja keskusteluissa varmistaa, että asia on ymmärretty oikein.

Me olemme kaikki erilaisia. Jokainen tulkitsee viestintää omien kokemuksiensa ja tavoitteidensa kautta. Joskus väsymys, mielentila tai henkilökohtaisen elämän haasteet vaikuttavat viestien tulkintaan.

6. Taitava esihenkilö osaa hyödyntää erilaisia vuorovaikutustyylejä ja tunneälyä.

Työstään ja ihmisistään kiinnostunut esimies tunnistaa oman ja muiden ihmisten viestintätyylit ja osaa hyödyntää niitä ongelmanratkaisussa. Kun esimies osaa mukauttaa omaa viestintätyyliään vastanottajan mukaan, vuorovaikutus helpottuu ja viestit menevät paremmin perille puolin ja toisin. Erilaisuus on rikkaus, ja taitava esimies osaa hyödyntää erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustyylejä myös mahdollisimman hyvin toimivan ryhmän muodostamisessa.

Esimiehellä tulee olla myös tunneälyä; kykyä lukea omia ja toisen tunteita ja mukauttaa omaa viestintäänsä toisen sanattoman viestinnän pohjalta. Hän tunnistaa myös työntekijöidensä työhön vaikuttavat ongelmat ja alisuoriutumisen ja pystyy puuttumaan niihin hyvissä ajoin viestinnän keinoin.

Taitava esimies osaa hyödyntää erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustyylejä ryhmän muodostamisessa

7. Empaattinen esihenkilö osaa asettaa itsensä työntekijänsä saappaisiin ja nähdä myös hänen näkökantansa asioihin.

Empaattinen esihenkilö osaa kohdata toisen tämän ajattelusta käsin ja miettiä, mikä toiselle on tärkeää. Empatia ja toisen saappaisiin asettuminen edellyttävät kuuntelemisen ja katsomisen taitoa: että esihenkilö on aidosti omana itsenään ja sataprosenttisesti läsnä keskustelutilanteissa ja kannustaa avoimeen viestintään sanoillaan ja eleillään.

Aitous ja empatia näkyvät kehonkielessä eli sanattomassa viestinnässä, joten ole tarkkana, miten ilmaiset itseäsi: katsotko suoraan kohti, onko kehonkielesi avoin ja kuunteleva, nyökytteletkö ja osaatko kysyä oikeita kysymyksiä?

8. Johdonmukainen ja selkeä viestintä edellyttävät, että esihenkilö tietää, mitä tietoa työntekijät tarvitsevat.

Taitava esimies tietää, mikä on tiedotettavan asian ”pihvi”, jolla on merkitystä hänen työntekijöilleen. Kaikkea johtotason yläpilveä ei tarvitse viedä tiimipalaveriin, vaan esimies päättää, mikä tieto on työntekijän kannalta oleellista.

Esimiehen tulisi myös seurata viestinnän onnistumista: saavatko työntekijät oikeanlaisia viestejä oikeaan aikaan ja ymmärretäänkö ne myös oikein?

9. Avoin viestintäkulttuuri edistää yhteenkuuluvuutta ja hyvää työpaikkahenkeä.

Avoin viestintäkulttuuri edellyttää tavoitettavuuden lisäksi sitä, että asioista pitää kertoa kaikille yhtä aikaa ilman kuppikuntia. Toisinaan keskeneräisistä asioista ei voi tiedottaa. Silloin on hyvä kertoa, miksi ei ja milloin tietoa on saatavilla.

Tietotyhjiötä ei ole, vaan me ihmiset tykkäämme korvata puuttuvan tiedon arvuuttelulla ja huhuilla. Ne muuttuvat helposti työyhteisössä kiertäessään totuuksiksi.

10. Muutosviestinnässä pitää huomioida myös tunteet ja muutoksen perustelut.

Muutos on usein pelottava asia henkilöstölle, koska se voi tarkoittaa työtehtävien muutosta, vähenemistä tai jopa loppumista. Muutospelko voi olla ihan järkevääkin: harva hyppää laiturilta pää edellä tuntemattomaan veteen!
Esihenkilön tulisi muutostilanteessa luoda ymmärrystä muutoksen tarpeesta. Jos muutosvastarinta on kovaa, järkevä esimies etsii vastustuksen perussyyt: mitkä asiat henkilökuntaa huolestuttavat ja pyrittävä vastamaan heidän huolenaiheisiinsa.
Työntekijöitä mietityttää eniten, mitä muutos hänen kannaltaan merkitsee. Reaktiot muutokseen voivat olla hyvinkin tunnepitoisia ja muutosvastarinta kovaa. Muutos koetaan usein mielekkäämmäksi, kun siihen saa itse vaikuttaa. Siksi työntekijöille tulisikin muutostilanteessa antaa vastuuta ja osallistaa heitä muutokseen. Esihenkilö voi auttaa myös muutoksen tuoman surutyön käsittelemisessä.
 

Avainsanat: Esihenkilö, esimies, johtaminen, viestintä, puhetaito, kuuntelu, tunneäly, vuorovaikutus, palaute, kannutaminen, kehittäminen, alainen, työyhteisö, johtaminen, päällikkö, delegointi, esiintyminen, kehonkieli, nonverbaalinen viestintä, vastaanotto


Kommentit

20.4.2021 14.20  Satu

Kiitos hyvistä vinkeistä! Johtamistaidot on tärkeä aihe. Itse olen ollut siinä mielessä onnekas, että kaikki esimieheni ovat olleet tähän mennessä todella innostavia ja sellaisia jotka ovat osanneet asettaa realistisia tavoitteita koko tiimille. Taitava esimies tekee ihmeitä työyhteisölle.

3.9.2021 13.50  AP

On todella poikkeuksellista, että jos on paljon kokemusta, että kaikki esimiehet olisivat päteviä. Onneksi olkoon tästä poikkeuksellisesta kokemuksesta.

Yleisimmin Suomi ainakin on täynnä esimiehiä, joilta puuttuu ihmissuhdetaitoja ja muuta ymmärrystä. Suomi on täynnä myyntijohtajia, jotka eivät osaa myydä, johtajia, jotka eivät osaa johtaa ja päälliköiksi on ylennetty vääriä ihmisiä, joilta puuttuu kykyjä, mutta luulot ovat sitäkin suurempia.

Tietenkin johtaminen on haasteellinen ja vaikea asia.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini